Algemene voorwaarden

HUUR, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het gehuurde blijft onvervreemdbaar eigendom van Variant Verhuur BV. De huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voorvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen.
 2. De huurder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem van Variant Verhuur BV gehuurde goederen, tot en met het tijdstip dat Variant Verhuur BV de goederen komt ophalen, c.q. laat ophalen.
 3. De door Variant Verhuur BV verhuurde goederen dienen, bij het afhalen door Variant Verhuur BV bij de verhuurder op dezelfde wijze klaargezet te zijn, als het moment dat de goederen werden afgeleverd.
 4. De vervoerskosten voor het brengen en halen van de goederen komen voor rekening van de huurder en deze kosten zullen vooraf door Variant Verhuur BV aan de huurder worden opgegeven.
 5. Alle leveringen van de door Variant Verhuur BV verhuurde goederen, dienen vooraf door de huurder contant te worden voldaan, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.
 6. Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Variant Verhuur BV gerechtigd de wettelijke rente te berekenen over het openstaande bedrag.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 150,- euro.
 8. Huurder dient het gehuurde tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming daarvan te controleren. Indien huurder hiervan geen gebruik maakt, of indien huurder nalaat tijdens of direct na de in ontvangsten neming van het gehuurde van Variant Verhuur BV haar klachten kenbaar te maken, wordt geacht het gehuurde in goede staat te verkeren op het moment van aanvang van de overeenkomst. Vanaf het moment van gebruik van het verhuurde verliest de huurder ten alle tijden het recht tot reclameren. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.
 9. De kosten van breuk, schade etc. aan de huurgoederen worden in rekening gebracht aan de huurder.
 10. Voor niet gereinigd materiaal worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum ven €50,- excl. btw per gehuurd goed.
 11. Variant Verhuur BV is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van producten van Variant Verhuur BV, tenzij de geldende wettelijke regelingen of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 12. De huurder is verplicht als een goed huurder voor het gehuurde zorg te dragen.
 13. Variant Verhuur BV heeft het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 14. Indien in verband met het gehuurde extra werkzaamheden of verplaatsingen moet worden verricht, worden de hierdoor ontstane kosten doorberekend aan de huurder. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. De huurder vrijwaart Variant Verhuur BV voor schade aan het voornoemde terrein en/of opstallen aldaar aanwezig.
 15. In geval van overmacht worden levering- en andere verplichtingen van Variant Verhuur BV opgeschort, zonder dat er in dat geval verplichtingen tot schadevergoeding bestaat.
 16. Huurder dient de vastgestelde huur te betalen over de gehele overeengekomen huurperiode, ook in het geval de huurder het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode van Variant Verhuur BV ter beschikking stelt.
 17. Bij overschrijding van de huurperiode, zoals op de bevestiging vermeld, zal Variant Verhuur BV vanaf het moment van overschrijding de huursom per dag in rekening brengen.
 18.  Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden en is uitsluitend geldig na bevestiging van Variant Verhuur BV. Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door Variant Verhuur BV annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 25% van de huurprijs indien annulering een maand voor de huurdatum ligt. Deze kosten bedragen 50% van de huurprijs als de annulering binnen een maand van de huurdatum ligt, met uitzondering van de laatste week dan zijn de annulerings kosten 75% van de huurprijs.
 19. De door Variant Verhuur BV vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
 20. Variant Verhuur BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lozing van afvalstoffen/of enige vorm van milieuverontreiniging voorvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het gehuurde.
 21. Huurder dient bij de desbetreffende gemeente te informeren naar het plaatselijke beleid omtrent lozen op de riolering. De huurder dient voorst zelf zorg te dragen voor een afvoermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde (binnen 10 meter). Indien er niet direct op een (vuilwater-) riool kan worden gestort zal er extra voorzieningen getroffen moeten worden. Kosten voor extra voorzieningen komen voor rekening van de huurder.
 22. De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventuele benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.
 23. Huurder die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd wordt ook bij eventueel daarna door hem/haar gegeven ordes, op welke wijze dan ook, met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn ongeacht of zodanig schriftelijk is bevestigd.
 24. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle door ons gegeven adviezen en op alle gesloten overeenkomsten en uitvoering daarvan.
 25. Een overeenkomst met Variant Verhuur BV komt eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 26. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 27. De huurder dient zorg te dragen voor het vorstvrij houden van de artikelen gehuurd van Variant Verhuur BV tijdens de huurperiode. Schade en/of werkzaamheden als gevolg van vorstschade zijn ten alle tijden voor rekening van de huurder.